VEDTEKTER

Varatun Parsellhage

Sist endret på årsmøtet 23.01.2023  

 §1 Formål 
Varatun Parsellhage skal være et forum og interessefelleskap for økologiske hobbydyrkere i Sandnes. Parsellhagen disponerer et areal som er stilt til rådighet av Sandnes kommune.  

§2 Organisatorisk tilknytning 
Varatun Parsellhage er en selveiende, frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner. Varatun Parsellhage er innmeldt i Frivillighetsregisteret.  

§3 Medlemskap 
Som medlem i Varatun Parsellhage regnes de som har disposisjonsrett til parsell i laget mot betalt kontingent. Styret definerer hva som regnes som en parsell. Parseller kan kun innehas av enkeltpersoner og institusjoner som barnehager, skoler og sykehjem o.l. med bostedsadresse i Sandnes kommune. Av dette følger at kun enkeltpersoner kan være medlemmer. Institusjoner må ha én kontaktperson. En parsell kan disponeres av flere personer i fellesskap, men kun én person står ansvarlig overfor laget og har stemmerett på årsmøte og ved eventuelt krav om ekstraordinært årsmøte. For å kunne overta en parsell, må det sendes skriftlig søknad til styret.  

§4 Årsmøtet
Årsmøtet er parsellhagens øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av januar. Årsmøtedato blir informert om i god tid, forslag må sendes inn senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet er 3 uker før årsmøte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Parsellhavere som står ansvarlig overfor laget, jf § 3, har adgang til årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. For å benytte seg av stemmeretten må årlig parsellavgift være innbetalt innen årsmøtet. Alle medlemmer og personer som står på venteliste for å disponere parsell har adgang til årsmøtet med tale- og forslagsrett dersom tiden tillater det. Årsmøtevedtak er gyldig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. For vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Årsmøtevedtak er gyldige fra avsluttet årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møtet holdes innen 8 uker etter at det er fremsatt krav om det. Styret bestemmer tid og sted. For øvrig gjelder vedtekter som for ordinært årsmøte.  

§5 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 1.Behandle årsmelding, 2. Behandle regnskap, 3. Behandle innkomne forslag, 4. Fastsette kontingent, 5. Vedta budsjett, 6. Velge styre og valgkomité.  

§6 Styret 
Styret består av fem medlemmer: leder, kasserer, 3 faste styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Kasserer skal fungere som nestleder. Styremedlemmer velges av årsmøtet for en periode på to år, vararepresentant velges for ett år. Leder velges i oddetallsår, Kasserer/nestleder i partallsår. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styret kommer sammen så ofte leder og/eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. Styrevedtak er gyldig med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.  

Styret skal arbeide for å ivareta parsellhagens interesser og er, på vegne av Varatun Parsellhage, ansvarlig overfor kommunen for at arealet parsellhagen disponerer holdes i hevd. Styret er også ansvarlig for at avtaler med Sandnes kommune blir overholdt. Styret er ansvarlig for parsellhagens økonomi. Prokura tilfaller styreleder når denne er lovlig valgt, eller styret leder, kasserer og ett styremedlem i sammen. Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet og skal i god tid før årsmøtet forespørre aktuelle kandidater til styre/tillitsverv. Alle medlemmer over 18 år er valgbare. Valgkomitéen legger frem sin innstilling overfor årsmøtet.  

§7 Godtgjørelse til styret 
Det er ingen godtgjørelse. Kun refusjon for forhåndsgodkjente utlegg med kvittering. Forhåndsgodkjenning av et samlet styre, evt. små relevante utlegg innenfor en viss sum (t.d. kr200,-). Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter. Utlegg skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.  

§8 Kontingent 
Medlemmene betaler kontingent fastsatt av årsmøtet. Kontingenten må betales innen forfall, og senest innen årsmøtet.  

§9 Rettigheter og plikter 
Medlemmene plikter å rette seg etter de regler og avtaler parsellhagen inngår. Parsellhavere som ikke vil dyrke sin parsell neste år skal i god tid og senest innen årsmøtet gi skriftlig beskjed til styret. Det enkelte medlem kan ordne med at midlertidig stedfortreder disponerer parsellen, men er selv ansvarlig for at parsellen holdes i hevd. Melding om dette skal gis til styret og det skal oppgis grunn for å overlate parsellen til stedfortreder. Ved fravær over 5 uker skal styret informeres og årsak til fravær skal fremkomme og styret skal ta vurdering på årsleie. Parsellhavere plikter å ikke la planter gro inn over naboparsellene og skal ikke ta sol og skygge for andre parseller. Listen for ulovlige og giftige planter finnes på nettsiden. Alle parsellhavere skal tømme sitt hageavfall i felles kompost på anvist plass.  

§10 Tildeling av parseller 
Når parseller blir ledige, benyttes følgende fremgangsmåte ved tildeling: 

a. Medlemmer av Varatun Parsellhage gis førsterett til å bytte parsell.
b.
Styret tildeler ledige parseller etter venteliste. Hvis ledig parsell kan medlemmer gis midlertidig tillatelse til å leie.

§11 Tap av disposisjonsrett 
Følgende forhold vil føre til tap av disposisjonsretten:  

a. Manglende betaling av kontingent.
b. Parsellen holdes ikke i hevd. Styrets skjønnsmessige vurdering legges til grunn.
c.
Fast bostedsadresse utenfor Sandnes kommune.