ORDENSREGLER

Redigert 27.01.21

DYRKNINGSAKTIVITETER

1. I tråd med kommunens ønsker drives parsellhagen økologisk. Dvs at vi er opptatt av at mat skal produseres med hensyn til miljø, mennesker og dyr. Det betyr at det er

  • forbud mot bruk av kjemisk og syntetiske sprøytemidler
  • forbud mot bruk av plantevernmidler
  • forbud mot bruk av kunstgjødsel
  • krav til bruk av statskontrollerte settepoteter og annet plantemateriale som er renset fra virus og andre plantesjukdommer.

2. Parsellen skal kultiveres gjennom hele vekstsesongen. Dyrkingen skal være påbegynt senest 20. mai på parseller som har vært opparbeidet og senest 1. juni på de som ikke er bearbeidet. Om dyrking ikke er startet ved disse datoene kan styret overdra parsellen til andre.

3. Parsellen skal brukes til økologisk dyrking av grønnsaker, blomster og bær og at det må vises hensyn ved planting av større vekster (maks høyde 1,5m) fordi røttene kan spre seg under jorden i naboparsellen og plantene kan kaste skygge (se punkt 4).

4. Det henstilles til leieren å unngå planter som er «svartelistet» (t.d. mynte) og som representere et problem for hage og natur. Se oppdatert liste på denne nettsiden: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

5. Det skal tas hensyn til naboens lysforhold når vekster sås/plantes. Det vil si at a. det ikke er lov å kaste skygge på naboparsell, b. maks høyde 1,5m alt sammen (evt pallekarmer+planter) så lenge det fullfører punkt a. c. ved tvist kan styret, etter forvarsel, kutte eller fjerne vekster

6. Parsellene skal kun benyttes som dyrkingsareal og det er ikke tillatt å sette opp faste konstruksjoner, plattinger eller gjerde rundt parsellen.

7. Settepoteter skal kjøpes av norske forhandler. For å unngå spredning av alvorlige potetsykdommer. Styret kan komme med anbefalinger og forbud på visse planter i periode i forhold til plantehelse og sykdom

8. Det kan når som helst innføres restriksjoner dersom smittsomme plantesykdommer eller farlige skadedyr påvises av styret eller offentlige myndigheter.

9. Parsellavlingene skal være til privat forbruk eller deles ut gratis.

LEIEFORHOLD

10. I takt med kommune sin forventing kan ingen parsell (leier/husstand) leie mer enn en parsell. Ved evt ledige parseller i parsellhagen etter en dato vedtatt av styret, kan leietakere leie flere parseller, men da kun for inneværende sesong. Er det igjen ledige parseller neste år, søkes det på nytt igjen. Søknad skal behandles av styret.

11. Krav til at parsellene skal holdes ryddig og fri for ugress og søppel.

12. Parselleiere som ikke følger reglene mister muligheten til å ha parsell.

13. Tyveri/nasking/ulovlig høsting på andres parseller eller fellesområder, kan medføre umiddelbar bortvisning og oppsigelse av leieforholdet.

14. Ved opphør av leieforholdet skal parsellen tilbakeleveres i ryddig stand.

FELLESAREAL OG EIENDOM

15. Nøkkel til redskapsbod/ toalett er i en nøkkelboks ved døren. Kontakt et styremedlem for koden.

16. Redskapsbodene er til fellesutstyr. Det er alles ansvar å holde boden ryddig. Alt som ikke er merket med navn er å anse som felles. Parsellhagelagets redskaper må ikke fjernes fra området. Redskapene skal behandles pent, rengjøres og settes tilbake på plass i boden etter bruk (også vanningsutstyr). Ødelagt redskap meldes fra til styret i parsellhagelaget. Om noen ødelegger redskaper pga uforsiktig bruk, kan styret kreve erstatning. NB særskilt regel! Pga korona og smittefare må alle bruke egne medbrakte hansker ved bruk at fellesredskaper, og i tillegg må håndtak sprites før og etter bruk.

17. Bruk av motorisert redskap ikke er tillatt, bortsett fra felles kantklipperen – kontakt styret ved opplæringsbehov.

18. Oppbevaring av privat utstyr i redskapsboden er ikke tillatt.

19. Hageavfall skal ikke legges i søppelkassene.

20. Kun hageavfall er tillatt i kompostbingen. Ingen mat avfall. Man kan ikke ta med hageavfall hjemmefra, kun hageavfall fra parsell.

21. Innenfor området er det båndtvang på hundene, og hunder er forbudt i parsellområdet da en ikke ønsker hundetiss/ avføring i parsellene. SOSIALT ANSVAR og DUGNAD

22. Alle har ansvar for å bidra til et inkluderende og godt miljø og naboskap i hagen.

23. Dugnads arbeidsoppgaver utdeles av styret og gjelder felles arealer og ikke egen parsellen. Antall dugnadsdager og timer under dugnaden angis av styret, arbeidsoppgaver utdeles av dugnadsansvarlig. Dugnadstimer kan innfris kr 100 per timen. Styret må informeres om innfrielse.

24. Bruk av motorkjøretøy på området er ikke tillatt! Det er god parkeringsplass og ingen biler skal innenfor portene. Sykler skal også plasseres på eget sted på gårdsplass, ikke på parsellområdet.

25. Ved grilling på området skal det utvises forsiktighet. Engangsgriller er forbudt. Varatun gård har fellesgrill som skal benyttes, disse må ikke flyttes på. Grillkull kan kun fjernes dagen etter for å unngå glør.